هموطنان گرامی جهت تسریع درامورکنسولی خودلطفاً اطلاعات فرمهای
"Personal Information" و "Address"
زیررا کلیک و کامل نموده سپس برای هریک ایجاد بارکد نمایید وهریک را جداگانه چاپ کنید پس ازآن هر دو برگه کاغذی بارکدها را همراه مدارک خود به این نمایندگی ارسال نمایید
از مرورگر فایرفاکس استفاده واطلاعات شخصی خودرا دقیقاً طبق شناسنامه واردکنید اگرازگوگل کٌرم استفاده می نمایید بعدازایجاد بارکد جهت چاپ بارکد کلیدهای
را باهم گرفته ودر بخش کاستمایز، مارجین چپ و بالا را به عدد 1 تغییر دهید وپس ازچاپ نام خودرا درقسمت خالی صفحه بنویسید Ctrl+p
To speed up the process, please fill out the "Personal Information" and "Address" forms and send us the hard copy of the
two generated barcodes along with the rest of the documents. Change your browser to Mozilla Firefox and enter the
information as it is printed on the Shenasnameh. To print the barcode with Chrome, hold Ctrl+p together, click the
CUSTOMIZE and set the LEFT and TOP margin to number 1. After printing the barcode,put your name on the empty part of the sheet.

Forms:     v                     v

Home
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
محل تولد :
حوزه صدور شناسنامه      :
محل صدور شناسنامه      :
First Name:
Last Name:
Father  :
Birth ID (Shenasnameh):
Birth Place:
Birth Sodour English      :
Birth Day(Shamsi):     :
Birth Month(Shamsi)      :
Birth Year(Shamsi):